Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Quyền thành lập doanh nghiệp

Mọi công dân, cá nhân tổ chức đều có quyền thành lập doanh nghiệp. Những quy định này đảm bảo về quyền công dân cũng như thỏa mãn nhiều mong muốn của đại bộ phận người dân trong quá trình đăng kí kinh doanh.

 

Nói đến các quyền trong kinh doanh thì quyền tự do thành lập doanh nghiệp được đánh giá là một trong những quyền cơ bản nhất. Nó quyết định đến các tính chất hiện hành cũng như những quy định của pháp luật về quyền kinh doanh. Tuy nhiên sự tự do trong kinh doanh chính là sự tự do có chừng mực nằm trong khuôn khổ pháp luật.

Thành lập, đăng kí kinh doanh là một quyền cơ bản, và nó phải đảm bảo tuân thủ những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, nó là một trong nhứng yếu tố quyết định đến tính chất của doanh nghiệp hiện hành.

Người đăng kí kinh doanh cần phải thực hiện những quy định về việc đăng kí, hồ sơ đăng kí và các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp. Nghiêm cấm các cơ quan có hành vi gây cản trở, phiền hà đến công việc đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp nếu hồ sơ và các thủ tục mà doanh nghiệp tiến hành đúng luật.

Bên cạnh những quyền được quy định cụ thể thì doanh nghiệp cần phải có nghĩa vụ kê khai các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến nhân sự, tài chính, vốn và điều lệ cũng như những thông tin khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc kê khai cần đảm bảo tính trung thực, khách quan và tính chính xác, mọi thông tin trên hồ sơ sẽ do doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Sau khi thành lập doanh nghiệp, việc doanh nghiệp cần làm đó chính là nghĩa vụ đóng thuế. Thuế là một yếu tố quyết định cũng như là trách nhiệm và nghĩa vụ mà mỗi doanh nghiệp cần thực hiện khi đăng kí kinh doanh. Nguồn thuế này sẽ được Nhà nước sử dụng phục vụ cho các hoat động và công trình công cộng, hỗ trợ cho các chương trình thiện nguyện cũng như các hoat động công ích khác.